Undersökning visar att metodiken Brainswim är effektiv på nyanländas vattenvana

Helena Kihlberg Bystedt har skrivit en magisteruppsats i pedagogik vid Högskolan i Skövde, där hon har sett på Brainswims inverkan på nyanländas vattenvana.

Bakgrunden för hennes val av ämne till magisteruppsats var att hon jobbar som idrottslärare och upplevde att många av de nyanlända eleverna visade sig ha bristande vattenvana och en del var rädda att gå i bassängen i samband med simundervisning. Hon upplevde att den ordinarie simundervisningen inte räckte till, att speciella insatser krävdes för att göra dessa elever vattenvana.

Syftet med studien var dels att undersöka lärares didaktiska och professionella utövande i en kurs där metoden Brainswim används på nyanlända elever, dels att uppnå en bättre förståelse för vilka lärandeprocesser som pågår under specifika moment i kursen och som i sin tur leder till att eleverna blir vattenvana. Frågeställningarna var: Vilken inverkan har metoden Brainswim på nyanländas vattenvana? Vilka utmaningar och möjligheter erbjuder en BS kurs för lärarens didaktiska och professionella utövande i simhallen? Vilka lärandeprocesser är kopplade till elevernas vattenvaneutveckling under en BS kurs?

Studien visade att elevernas självförtroende, men också tillit till sin egen förmåga, växte under kursens gång i takt med att rädslan försvann. Övningarna i Brainswim är stillsamma och lugna. Detta lugn, t.ex. när man sänker ner huvudet i olika lager, är rogivande för eleverna och inte forcerande. Det speciella med många av övningarna i Brainswimkursen är att de sker i interface, just i vattenytan. Interface är ytterligare ett exempel på ett redskap som medierar kunskap. Genom att eleverna får uppleva vattenytan på ett sådant unikt sätt som i Brainswim metoden, lär eleven sig snabbare att bli vattenvan. Detta är en framkomlig väg att göra nyanlända elever vattenvana. Lärares didaktiska och professionella kompetens är avgörande för att lärande ska ske. I studien redogörs för en mängd viktiga didaktiska val i simhallen, en del val som troligtvis beror på tyst kunskap, Polyani, (1962), som förvärvats genom mångårig erfarenhet och pedagogiskt yrkeskunnande hos lärarna. Slutligen visar studien på att det sociokulturella lärandet är en bidragande faktor i lärandeprocessen för att göra nyanlända elever vattenvana. ” Let the water do things to you- not doing things to the water” (Gould, 2015).

Ni hittar hela uppsatsen till Helena här: Helenas Kihlberg-Bystedt – Masteruppgift

       

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

 
<span class='title def_style'><span class='firstword'>ALLMÄNNA</span> ARVSFONDEN</span>

KONTAKTA OSS

 

Nelms Metod
Högevallsgatan 1
22 229 Lund

info@nelmsmetod.se
046-274 0062